Privacy statement

Letschert & Co respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG*) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Letschert & Co verwerkt.

Letschert & Co verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel van de verwerking

Letschert & Co verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing- en communicatie activiteiten

Soorten persoonsgegevens

Letschert & Co verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • naam-, adres- en woonplaatsgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • bankrekeningnummer
 • Registratienummer Kamer van Koophandel
 • kopie legitimatiebewijs

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Letschert & Co omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag van de verwerking

Letschert & Co verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Letschert & Co deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Letschert & Co, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Letschert & Co persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Letschert & Co uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Letschert & Co ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging opslag persoonsgegevens

Letschert & Co hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Letschert & Co gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Letschert & Co in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn

Letschert & Co bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Uitoefening van uw rechten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via de contactgegevens die onder aan dit privacy statement staan vermeld. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Letschert & Co aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Letschert & Co neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Website en social media

Op de website(s) van Letschert & Co zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Letschert & Co houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u website bezoekt. Op onze website worden functionele cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo wordt de website aangepast aan het formaat van uw beeldscherm en kunt u met behulp van deze cookies eenvoudiger door de website navigeren.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt verwijderen.

Aanpassing van dit privacy statement

Letschert & Co heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen.

 

Letschert & Co
Mr M.P.J. Letschert

Koningshoeven 18
5018 AB Tilburg